باشگاه معماران جوان

مرکز معماری حوزه هنری با هدف حرکت به سوی آرمانشهر ایرانی اسلامی دست یافتن به هویتی مستقل در هنر و معماری در انقلاب اسلامی تاسیس شده است.

جهت شرکت در باشگاه معماران جواب فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید :