کارگاه آینه‌کاری مقدماتی – سی و سومین دوره

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
کارگاه آینه‌کاری مقدماتی - سی و سومین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
0
3,000,000 تومان

دوره آینه کاری پیشرفته – هشتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان
کارگاه آینه کاری پیشرفته - هشتمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه…
0
4,000,000 تومان

کارگاه آینه کاری متوسطه – هشتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری متوسطه - هشتمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه…
4
2,500,000 تومان

کارگاه آینه کاری پیشرفته – هفتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
کارگاه آینه کاری پیشرفته - هفتمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه…
1
3,000,000 تومان

کارگاه آینه کاری متوسطه – هفتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری متوسطه - هفتمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه…
9
2,500,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره متوسطه – پنجمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره متوسطه - پنجمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
12
2,500,000 تومان

کارگاه آینه‌کاری مقدماتی – سی و دومین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
کارگاه آینه‌کاری مقدماتی - سی و دومین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
12
2,000,000 تومان

کارگاه آینه‌کاری مقدماتی – سی و یکمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
کارگاه آینه‌کاری مقدماتی - در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه کاری و کارشناس…
12
2,000,000 تومان