دوره آینه کاری پیشرفته – هشتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان
کارگاه آینه کاری پیشرفته - هشتمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه…
0
4,000,000 تومان

کارگاه آینه کاری متوسطه – هشتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری متوسطه - هشتمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه…
4
2,500,000 تومان

کارگاه آینه کاری پیشرفته – هفتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
کارگاه آینه کاری پیشرفته - هفتمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه…
1
3,000,000 تومان

کارگاه آینه کاری متوسطه – هفتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری متوسطه - هفتمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه…
9
2,500,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره متوسطه – پنجمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره متوسطه - پنجمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
12
2,500,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره پیشرفته – ششمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره پیشرفته - ششمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
1
3,000,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره متوسطه – چهارمین دوره (کد عصر)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره متوسطه - چهارمین دوره (کد عصر) در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش…
5
2,500,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره متوسطه – چهارمین دوره ( کد صبح )

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره متوسطه - چهارمین دوره ( کد صبح ) در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود…
8
2,500,000 تومان