آموزش خط کوفی پیشرفته – پنجمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان
آموزش خط کوفی پیشرفته - پنجمین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر…
0
1,000,000 تومان

خط کوفی مقدماتی- دهمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
خط کوفی مقدماتی- دهمین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط…
15
800,000 تومان

آموزش خط کوفی پیشرفته – چهارمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان
آموزش خط کوفی پیشرفته - چهارمین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر…
6
1,000,000 تومان

آموزش خط کوفی مقدماتی- نهمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی مقدماتی- نهمین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه…
11
600,000 تومان

آموزش خط کوفی پیشرفته -سومین دوره

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
آموزش خط کوفی پیشرفته -سومین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه…
6
800,000 تومان

آموزش خط کوفی مقدماتی- هشتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی مقدماتی- هشتمین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه…
6
600,000 تومان

آموزش خط کوفی- پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
آموزش خط کوفی- پیشرفته در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
12
800,000 تومان

آموزش خط کوفی- مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی- مقدماتی در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
10
600,000 تومان