انواع نقوش ترنج در آجر کاری های ارگ کریم خانی شیراز