شب معماری با موضوع کیفیت معماری در مواجه با مدیریت شهری