رسول کشوری

معمار، ده سال تجربه در زمینه معماری سنتی و اسلامی

رحمن امینی آذر

معمار و نورپرداز ، مدرس دوره های طراحی_روشنایی و نورپردازی

 عارف عزیزپور

  پژوهشگر دوره دکتری معماری اسلامی ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز