احد نژاد ابراهیمی | دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
عارف عزیزپور | پژوهشگر دوره دکتری معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز