دکترمصطفی حسینی| معمار و پژوهشگر حوزه طراحی و برنامه ریزی شهری
دکترحمید ضیائیان| معمار و پژوهشگر حوزه مطالعات معماری ایرانی