دکتر محمد حاجی محمدی
دکتر  کاظم عبدلی
|مدرس برتر دوره های ارتقاء و آمادگی آزمون نظام مهندسی|
|مؤلف کتب آمادگی آزمون های نظام مهندسی و کارشناس رسمی|