استاد  علی اکبر رائفی پور
استاد  عبدالحمید نقره کار
مهندس  حسین کریمی
دکتر  آرمان ابراهیمی