|خطاط سرامیست و مدرس دانشگاه
برگزاری چندین نمایشگاه داخلی و بین المللی و کسب جوایز متعدد|