دانشیار دانشگاه، معمار، طراح، با ۱۷ سال تجربه طراحی و اجرا
نویسنده کتابهای:
•پارادایم های پردیس
•محاط در محیط
•انگاره های معمارانه منظر