دکتر منوچهر فروتن

|معمار، طراح داخلی، استادیار دانشگاه|

مدرس کارگاه طراحی داخلی بر مبنای نگاره های ایرانی ( مرکز معماری اسلامی)