پژوهشگر دوره دکتری معماری اسلامی ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز