پژوهشگر دوره دکتری معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز