مدرس دانشگاه و پژوهشگر معماری و مرمت بناهای تاریخی