مدیر پروژه مصنوعات چوب
طراحی و آنالیز دکوراسیون داخلی شامل آشپزخانه و فضاهای داخلی
آشنایی با مصنوعات چوب
کنترل و بررسی نقشه های معماری
آشنایی با نقشه های تاسیسات
طراحی معماری
تهیه نقشه های شاپ
اجرای نازک کاری و سفت کاری تجاری و اداری
تهیه صورت وضعیت و متره و برآورد و تهیه و تنظیم صورتجلسات و قراردادها
آشنایی با ضوابط شهرداری