مدرس دانشگاه – کارشناس ارشد صنایع دستی- بیش از 20 سال تجربه در حوزه هنرهای مستظرفه چوبی